Odštampajte ovu stranicu
ŠTA JE IPARD?

ŠTA JE IPARD?

04 januar 2018 | Objavljeno u IPARD Info. Pročitano 1281 puta.
Budite prvi koji će ostaviti komentar!

(0 glasova)

IPARD je pretpristupni program Evropske unije, a kada je reč o Srbiji on se odnosi na period od 2014. do 2020. godine. IPARD je sastavni deo IPA-e (Instrument pretpristupne pomoći, eng. Instrument for Preaccession Assistance) odnosno njegova 5. komponenta, koja se odnosi na ruralni razvoj.

Dakle, program IPARD predstavlja jednu od prioritetnih oblasti IPA-e, namenjenu ruralnom razvoju, a da bi zemlja koja je dobila status kandidata za članstvo u EU, poput Srbije, mogla da koristi novac iz tog programa, najpre mora da uspostavi poseban sistem za njegovo planiranje, dodelu i kontrolu, koji se zasniva na konceptu i pravilima koje postoje u okviru Zajedničke poljoprivredne politike - ZPP, za čije sprovođenje je neposredno zadužena Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj - DG-AGRI.

Glavni cilj IPARD-a je usklađivanje naše poljoprivrede s EU standardima

Osnovni ciljevi programa IPARD su pružanje podrške u usklađivanju sa evropskim standardima u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao i davanje doprinosa održivom razvoju poljoprivrednog sektora i ruralnih područja. Karakteristika ovog instrumenta je da se sprovodi bez prethodnih kontrola Evropske komisije.

Mere podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju IPARD programom su definisane mere podrške ruralnom razvoju u skladu sa aktuelnim EU uredbama, a one se odnose na:

-ulaganje u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava;

-investiranje u preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda (prioritetni sektori su mleko i mlečni proizvodi, meso i mesne prerađevine, kao i sektor voća i povrća);

-ulaganje u diverzifikaciju poslovnih aktivnosti na gazdinstvu;

-pripremanje i sprovođenje lokalnih akcionih strategija - LIDER pristup (LEADER);

-agroekološke mere i organsku poljoprivredu.

Ko će moći da konkuriše za novac iz IPARD-a?

Kada program stupi na snagu, za dobijanje novca iz IPARD-a će moći da konkurišu poljoprivrednici, preduzetnici, pravna lica (zadruge) i poljoprivredna gazdinstva u aktivnom statusu upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa uslovima koji su definisani za svaku od nevedenih mera. Korisnici mera će takođe morati da ispune opšte i specifične uslove za svaku od navedenih mera. Drugim rečima, da bi poljoprivredna gazdinstva uopšte mogla biti upisana u taj Registar, ona moraju biti određene veličine i kapaciteta, dok je za pojedine mere programa IPARD propisana minimalna veličina poseda, najmanji broj grla stoke, kapacitet sakupljenog mleka i ostali specifični uslovi koje poljoprivredno gazdinstvo mora da ispuni prilikom konkurisanja.

Devet mera u tri prioritetne ose

Važno je napomenuti da program IPARD ima dvostruki cilj:

-da pruži pomoć za sprovođenje acquis-a u vezi sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom - ZPP;

-da doprinesu održivoj adaptaciji poljoprivrednog sektora i ruralnih područja u zemljama kandidatima za članstvu u EU.

Ti ciljevi se moraju ispuniti sprovođenjem devet različitih mera u okviru tri prioritetne ose:

-poboljšanje efikasnosti tržišta i implementacija standarda zajednice kroz:

-ulaganje u poljoprivredna gazdinstva radi restrukturiranja i nadogradnje prema standardima Evropske unije;

-investiranje u preradu i marketing poljoprivrede i ribljih proizvoda za restrukturiranje i nadogradnju na standarde EU;

-podrška uspostavljanju grupa proizvođača.

2. pripremne aktivnosti za sprovođenje agroekoloških mera i LIDER kroz:

-pripremu za sprovođenje akcija vezanih za životnu sredinu i selo;

-pripremu i implementaciju lokalnih strategija ruralnog razvoja.

3. razvoj ruralne ekonomije

-unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture;

-razvoj i diverzifikacija ruralnih ekonomskih aktivnosti;

-obuka poljoprivrednika;

-tehnička pomoć.


Procedura za konkurisanje

Procedura konkurisanja za podsticaje sastoji se od sledećeg: Uprava za agrarna plaćanja raspisuje godišnje konkurse, prihvata konkursnu dokumentaciju i obrađuje je, priprema relevantne priručnike za konkurisanje, odobrava podsticajna sredstva. Korisnici zatim podnose kompletnu dokumentaciju Upravi za agrarna plaćanja. Na osnovu podnetih prijava Uprava sprovodi administrativnu proveru i kontrolu pre odobravanja zahteva, u toku sprovođenja zahteva, pre isplate novca i pet godina nakon isplate. Zahtevi se na kraju rangiraju na osnovu jasno definisanih kriterijuma.

U EU ista prava na podsticaje za sve registrovane poljoprivrednike

Kada naša zemlja uđe u Evropsku uniju, pravo na direktnu pomoć imaće svi registrovani poljoprivrednici koji poštuju pravila proizvodnje u vezi sa zdravljem ljudi, životinja i biljaka, koji štite životnu sredinu, kao i oni koji zemljište održavaju u skladu sa dobrom poljoprivrednom praksom. Tada će svi proizvođači iz Srbije ostvariti ista prava na podsticaje kao i njihove kolege iz država dotadašnjih članica Unije.